Login beheer
schoonmaak
Herfstaanbieding

Privacyverklaring Schierglas


Schierglas verwerkt persoonsgegevens bij haar uiteenlopende diensten op het gebied van onder meer interieurreiniging, glasbewassing, groenvoorziening en het beheer van appartementen. Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere toepasselijke privacyregelgeving verwerkt en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Aan de hand van deze privacyverklaring informeren wij over hoe wij dat doen.

Verwerking van persoonsgegevens door Schierglas


Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk van de overeengekomen diensten en het doel van de verwerking van de betreffende persoonsgegevens. Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:
• uw NAW-gegevens;
• uw telefoonnummer;
• uw e-mailadres;
• uw geboortedatum;
• uw geslacht;
• uw bankrekeningnummer;
• andere persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt.

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens


Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer daar een rechtsgrond voor is. Wij verwerken de hiervoor genoemde gegevens daarom alleen indien:
• de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst;
• de verwerking noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;
• de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons;
• u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?


Schierglas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:
• het uitvoeren en leveren van onze goederen en diensten, waaronder in ieder geval begrepen, het uitvoeren van interieurreiniging, glasbewassing, groenvoorziening en het beheer van appartementen;
• het met u kunnen communiceren;
• het afhandelen van betalingen;
• het aanbieden van onze diensten, en/of andere (gerichte) aanbiedingen en advertenties;
• het onderhouden van contacten met relaties;
• het afhandelen van sollicitaties;
• het voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden


Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen, tenzij de wet ons daartoe verplicht, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden (bijvoorbeeld indien wij een partner moeten inschakelen voor de te verrichten werkzaamheden en/of (nood)reparaties) of u ons daartoe toestemming heeft gegeven. Met derden die als verwerker in de zin van de AVG optreden, zullen wij verwerkersovereenkomsten sluiten. Wij slaan geen persoonsgegevens op buiten de Europese Unie.

Beveiligen en bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de/het doel(en) waarvoor zij worden verwerkt. Zo bestaan er wettelijke verplichtingen tot het bewaren van persoonsgegevens, zoals de fiscale bewaarplicht of kan het bewaren van uw persoonsgegevens nodig zijn ten behoeve van het uitvoeren van overeenkomsten. Daarnaast kan een gerechtvaardigd belang aanwezig zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard. Ook kunnen wij uw gegevens langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt indien u ons daartoe toestemming heeft gegeven.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen iedere vorm van ongeautoriseerde toegang, misbruik en/of ongeoorloofde openbaarmaking.

Indien u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet voldoende worden beveiligd of aanwijzingen heeft van misbruik of anderszins, neemt u dan contact met ons op.

Uw rechten


Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt kunt u conform de AVG een beroep doen op de volgende rechten:
• recht van inzage, beperking, rectificatie of verwijdering: u heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over of wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast kunt u op elk moment inzage vorderen in deze persoonsgegevens of kunt u een verzoek indienen wanneer u de verwerking van gegevens door ons wilt beperken. Tevens kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te rectificeren, wanneer deze incorrect of onvolledig zijn en kunt u om verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken;
• recht om toestemming in te trekken: indien u uw toestemming op grond waarvan wij uw gegevens verwerken wenst in te trekken, kunt u daartoe een verzoek indienen;
• recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
• recht op dataportabiliteit: wanneer u wilt dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, kunt u hiervoor een verzoek bij ons indienen.

Wij zullen uw verzoek(en)/bezwa(a)r(en) in behandeling nemen zoals voorgeschreven door de AVG. Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. Bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek of bezwaar schriftelijk (per post of per e-mail) bij ons indienen. Voordat wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Wij zullen er zorg voor dragen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, schriftelijk (waaronder email) te reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek niet honoreren, zullen wij u mededelen waarom wij dat niet doen.

Klachten


Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons dan horen wij dit graag via info@schierglas.nl U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens


Schierglas


Martjeland 5
9166 LR Schiermonnikoog

info@schierglas.nl
www.schierglas.nl


info@schierlinnen.nl

www.schierlinnen.nl

 

Wijzigen van de Privacyverklaring

 

De Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de Privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

Inwerkingtreding

 

De Privacyverklaring is in werking getreden op 29 november 2018.